תקצוב ממשרדי ממשלה
תקצוב ממשרדי ממשלה
תקצוב ממשרדי ממשלה
הנהלת חשבונות לעמותות
הנהלת חשבונות לעמותות
הנהלת חשבונות לעמותות
כל שירותי הנהלת חשבונות
כל שירותי הנהלת חשבונות
פתיחת עמותה חדשה
פתיחת עמותה חדשה
פתיחת עמותה חדשה
תמיכת משרדי ממשלה
תמיכת משרדי ממשלה
תמיכת משרדי ממשלה

כל פתרונות הנהלת חשבונות, חשבות שכר, ביקורות ובקשות תמיכה למלכרי"ם

פתיחת עמותה חדשה

לצורך רישום עמותה יש להגיש בקשה לפתיחת עמותה ביחידת רשם העמותות המהווה חלק מזרוע המלכ"רית הפועלת
תחת רשות התאגידים - משרד המשפטים.
משרדנו ישמח לסייע לכם בהליך פתיחת העמותה.

הנהלת חשבונות לעמותות

משרדנו ישמח לסייע לכבודכם בביצוע הנהלת חשבונות לעמותות באופן נאות בהתאם להנחיות רשם העמותות ובכפוף לכללי החשב הכללי הנוגעים לגופים נתמכים לפי סעיף 3א' לחוק יסודות התקציב.

משכורות לעמותות

משרדנו ישמח לסייע לכבודכם בעריכת משכורות לעמותות ולעובדים באופן נאות ובכפוף להתקשרותכם עם צדדים שלישיים

דוחות כספיים לעמותות

משרדנו ישמח לסייע לכבודכם בעריכת דוחות כספיים לעמותות עם דגש על יישום הנחיות גילוי דעת 69 ותקן 5 ובכפוף לדרישות החשכ"ל ורשם העמותות.

ליווי ביקורות עומק וביקורת שכר

רשם העמותות מקיים ביקורות עומק יזומות בעמותות באמצעות משרדי רואי חשבון הפועלים מטעמו. משרדנו ישמח ללוות את כבודכם בהליך הביקורת מול רשם העמותות ו/או החשב הכללי תוך מתן דגש על יישום ההמלצות בדוחות ביקורת העמוק.

תקצוב ממשרדי ממשלה

משרדנו ישמח לסייע לכבודכם בהכוונה לצורך התאמת הכנת בקשה עבור תקצוב משרדי ממשלה בהתאם לאופי פעילות העמותה.

תמיכות משרדי ממשלה ורשויות מקומיות

משרדנו ישמח לסייע בהגשת בקשות תמיכה, תקצוב ודוחות ביצוע שונים למשרדי הממשלה הרלוונטיים וזאת תוך מתן דגש על התנהלות נאותה והצגה נכונה של פעילויות העמותה במערכת הנהלת החשבונות והדוחות הכספיים של העמותה בכפוף למבחנים הרלוונטים.

משרדנו המתמחה בנושא ביקורת פנים ישמח לסייע לכבודכם ולשמש כמבקר פנים במלכ"ר וזאת לאחר הגשת תוכנית עבודה של ביקורת פנים אשר תאושר ע"י מוסדות החובה בעמותה
ביקורת פנים

משרדנו המתמחה בנושא ביקורת פנים ישמח לסייע לכבודכם ולשמש כמבקר פנים במלכ"ר וזאת לאחר הגשת תוכנית עבודה של ביקורת פנים אשר תאושר ע"י מוסדות החובה בעמותה.